report search
پارسی خوان

بهترین کانال های برای خرید ممبر

اما روش سوم راه مناسب تری نسبت به دو روش اول است زیرا با توجه به ریزش کمتر از دو روش دیگر و همچینن اطمینان از واقعی بودن ممبر ها ...

اما روش سوم راه مناسب تری نسبت به دو روش اول است زیرا با توجه به ریزش کمتر از دو روش دیگر و همچینن اطمینان از واقعی بودن ممبر ها می توان آن

را فهمید. حداقل فایده این است که شما با این روش کانال خود را پیش ممبرهای قدیمی تان معتبرتر می کن

ظرفیت ممبر اد اجباری چه تعداد است؟

ظرفیت هر کانال برای دریافت ممبر اد اجباری برابر با یک میلیون است. یعنی هر کانال می تواند تا سقف یک میلیون ممبر اد اجباری دریافت نماید. باید در نظر

داشت که این ممبرها صد درصد واقعی هستند. همینطور ریزش آن به نسبت بین 30 تا 70 درصد است که نسبتاً آمار زیادی است. برای مثال فرض کنید یک

کانال فروشگاه لباس زنانه ممبر اد اجباری می خرد و بطور تصادفی ممکن است مخاطبانی که در آن کانال اد می شوند شامل آقایان مسن، کودکان و یا افرادی

باشند که هیچ ارتباطی با این کانال ندارند. پس طبیعتاً پس از مشاهده ی کانال آن را ترک می کنند.

برای جلوگیری از ریزش آن چه باید کرد؟

به منظور جلوگیری از ریزش افرادی که اجباری به کانال اد می شوند، ما می توانیم یک استراتژی در پیش بگیریم. فروش ممبر اد اجباری به کانال هایی با

مضمون عام. همانطور که گفتیم فروشگاه لباس زنانه کانالی تخصصی است که مخاطبان آن بانوان هستند و اگر از اد اجباری ممبر تلگرام استفاده کند ممکن

است افرادی نامرتبط با آن را جذب کند. به همین دلیل باید ممبر اد اجباری را به کانالی فروخت که عام تر و رایج تر بین مردم است. مثلاً کانال هایی مثل کانال

جوک، کانال خبری، کانال سیاسی و دیگر کانال هایی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند. برای مثال اگر یک کانال جوک ممبر اد اجباری بخرد، مخاطبانی که

وارد آن می شوند بیشتر از آن استقبال می کنند تا کانالی مثل فروشگاه لباس زنانه.

کانال های تخصصی مثل فروشگاه ها و ... بهتر است از روش ممبر اد اختیاری یا pop up استفاده نمایند که خود دنیای دیگری داد. ممبر اد اجباری سریع

ترین روش برای افزایش ممبر است. به طوری که ما می توانیم روزانه 100 هزار ممبر اجباری به کانالی اختصاص دهیم که این تعداد، برای افزایش روزانه ممبر

بسیار زیاد است. البته لازم به ذکر است که نوع دیگری از ممبر اد اجباری نیز وجود دارد که در این روش امکان ترک کانال برای ممبر اد شده وجود ندارد و ممبر

همیشه در کانال باقی خواهد ماند. البته ما این قابلیت را فعلاً ارائه نمی دهیم


برچسب ها:

کانال

-

ممبر

-

اد

-

اجباری

-

روش

-

یک

-

ممبر اد

-

اد اجباری

-

است که

-

اجباری به

-

آن را

-

فروشگاه لباس زنانه

-

مشاهده منبع